ОДЕЉЕЊА

 

Позајмно одељење за одрасле пружа услуге корисницима старијим од 14 година. Одељење се налази на приземљу главне зграде. Поседује фонд од преко 50 000 публикација, домаће и стране књижевности, али има и доста стручне литературе из разних области: филозофија, религија социологија, економија, право, природне науке, медицина, уметност, теорија и историја књижевности, књижевна критика, географија, историја.

Корисници овог одељења су ученици, студенти, запослена и незапослена лица, пензионери. Њима се пружају следеће услуге:

 • упис у Библиотеку
 • издавање и препорука књига
 • резервација књига
 • стручна помоћ и консултације
 • помоћ при коришћењу рачунара у интернет читаоници

Позајмно одељење за децу пружа услуге деци до 14 година и налази се у засебној згради у дворишту Библиотеке.

Одељење поседује велики број сликовница, школске лектире, белетристике, стручне литературе и периодике за децу, а ту се налазе и четири рачунара које деца могу користити.

Велики број деце корисници су услуга овог одељења. Право на бесплатно чланство имају деца предшколског узраста и ученици првог разреда основних школа.

Корисницима се пружају следеће услуге:

 • издавање и препорука књига
 • резервација књига
 • стручна помоћ и консултације

Дечје одељење има одличну сарадњу са вртићима, предшколским групама и школама кроз низ разних активности:

 • радионице за ученике нижих разреда основних школа
 • „Читалачка повеља“ за ученике нижих и виших разреда основних школа
 • месечно представљање нових издања
 • изложбе радова са радионица
 • летње радионице за ученике основних школа
 • литерарни конкурси поводом Светског дана дечије књиге
 • обележавање Дечије недеље
 • пријем ђака првака
 • обележавање Светског дана поезије
 • обележавање Светског дана матерњег језика одржавањем такмичења из народне књижевности ,,Вуково перо”

Овде је могуће наћи стручне и научне часописе из различитих области, а сви они се обрађују применом програмског пакета COBISS.

Најстарији примерци часописа који се налазе у фонду периодике зајечарске библиотеке су: “Српски архив за целокупно лекарство“ из 1874. године, „Отаџбина“ из 1880. године, „Старинар“ из 1884. године, „Гласник Српског ученог друштва из 1889. године”, „Српски архив за целокупно лекарство“ из 1895. године, „Народно здравље“ из 1897. године.

У овом одељењу се врши пријем и стручна и физичка обрада библиотечко-информационе грађе.

Од 1997. године започиње се са аутоматизацијом библиотечког пословања, испрва применом локалног програма „БИЗА“, а 1998. године се прелази на примену програма „БИБЛИО“ све до 2004. године када Библиотека постаје чланица COBISS система. Уз поштовање међународних стандарда формира се електронска база фонда. На тај начин је и корисницима омогућен брз и једноставан увид у фондове Библиотеке.

Одељење за научни рад и пружање информација заузима читав последњи спрат главне зграде, заједно са читаоницом која има 50 читалачких места.

Изузетно вредан и богат фонд овог одељења чини неколико целина: Основни фонд, односно, стручна књига из свих области људског знања, Референсна збирка која поседује велики број енциклопедија, речника, лексикона и библиографија, Едиције – сабрана и изабрана дела домаћих и страних аутора, Српска књижевна задруга, Српска књижевност у сто књига и многе друге.

Осмишљено је ради интензивирања и квалитетнијег организовања културних манифестација. У оквиру делатности одељења организују се изложбе, књижевне вечери, промоције, трибине, као и друге акције у вези са популарисањем књиге и читања код корисника. Како би се ови задаци у потпуности остварили. Одељење културно-образовних програма и подстицања читања сарађује са другим културним и са просветним установама, медијима, као и са организацијама и појединцима.

Основано је 1985. године. Премда је организациони део Матичне библиотеке

„Светозар Марковић“, за ово Одељење слободно се може рећи да је „библиотека у малом“. Осим монографских публикација, овде се налазе и периодика, плакати, разгледнице, фотографије, компакт дискови. Од 2013. године започета је дигитализација завичајне грађе.

У оквиру Завичајног одељења налази се и десет монографских публикација које по категоризацији за стару и ретку књигу чине културно добро од великог значаја. Најстарија од њих потиче из 1836, а најмлађа из 1866. године.

Вршење матичних функција за јавне библиотеке, школске и специјалне библиотеке, као и информационе центре при другим установама, организацијама и удружењима на територији Зајечарског округа (општине: Зајечар, Бољевац, Књажевац и Сокобања) Решењем о одређивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечко-информационој делатности поверено је Матичној библиотеци „Светозар Марковић“ из Зајечара.

Матична служба се стара о развоју библиотечко-информационе делатности и унапређивању квалитета рада библиотека на територији Зајечарског округа, води електронску базу у склопу програма Мрежа библитека Србије, пружа стручну помоћ, врши надзор над стручним радом библиотека старајући се о примени библиотечких стандарда и прописа, прати и проучава стање и потребе библиотека и предлаже мере за унапређење библиотечко-информационе делатности и сарађује са библиотекама из области Округа, организује стручна саветовања и семинаре за библиотекаре са територије Округа, прати испуњеност услова библиотекара за стицање виших стручних звања и помаже укључењу библиотека у јединствени бибиотечко-инфомациони систем Србије.

Управни послови представљају руковођење и организовање рада Библиотеке. Ове послове обавља директор и у њиховом вршењу он је самосталан.

Директора матичне библиотеке именује и разрешава Министар културе Републике Србије уз сагласност руководиоца Народне библиотеке Србије.